මරිය රැජිනියේ | Mariya Rajiniye

මරිය රැජිනියේ | Mariya Rajiniye

මරිය රැජිනියේ මා දයාබර මවේ
දුබල අපට සැමදා සරණ වන මවේ

මවක ලෙසින් දරු අපගේ අවැසි තා බලා
ඒ සැම අපට නිති ලැබ දෙන දයාබර මවේ

බැගෑ ලෙසින් අප වෙනුවෙන් දෙව් තුමා හමුවේ
මැදිහත්වන අප ආදර දයාබර මවේ

කරුණාබර ඔබ දෙනෙතම අප වෙත යොමුවා
අප දුක සැප බලන අපේ දයාබර මවේ

නිති සරණය දෙන අප හට දයාබර මවේ
ඔබ සළු සෙවනට දිවි එමු දයාබර මවේ


අසන්න | Listen


බාගන්න | Download


නිහිත කේතය | Embed Code


කිතුනු ගී අංක: 391

.

පටුන