අලුත් ඉරක් පායලා | Aluth Irak Payala

අලුත් ඉරක් පායලා
අලුත් දිනක් උදාවෙලා
කුරුළු ගීත සිසිල් සුළං
රැළි අතරේ පාවෙලා
හරි ලස්සන මෙවන් දිනක්
සිත් සනසන මෙවන් දිනක්
ඔබයි අපට උදා කරන්නේ සමිඳුනේ...//

මෙදින මගේ වැඩ සියල්ල
සතුටු සිනා කඳුළු මෙන්න...//
ඔබ හට බාරයි සමි‍ඳෙ
ඔබ හට බාරයි...

රටට සෙතක් උදාවෙන්න
ඒ වෙනුවෙන් වෙහෙස වන්න...//
උදව් දෙනු මැනේ සමි‍ඳෙ
උදව් දෙනු මැනේ...

දවස ගෙවී වැඩ වරන්න
වෙහෙස මැදින් තුති පුදන්න...//
රකිනු මැනවි මා සමි‍ඳෙ
රකිනු මැනවි මා...


ගීතිකාවට සවන්දෙන්න
ගීතිකාව මෙතැනින් බාගත කරගන්න.කිතුනු ගී අංක: 27
සෙවුම් පද: අලුත්, අළුත්, ඉරක්, පායලා, aluth, irak, payala, paayala, sinhala, hymns, geethika

පටුන