රොනට වදින | Ronata Wadina

රොනට වදින බිඟු ඔබයි - කැකුළු මල මමයි
මලට සුවඳ ටික ඔබයි - සිඟිති පෙති මමයි
ජේසූ දෙවියනී - ජේසූ දෙවියනී
ජේසූ දෙවියනී - ජේසූ දෙවියනී

විලට වසින පිණි ඔබයි - පද්මිණිය මමයි
සුළඟ සළන සිරි ඔබයි - ලලිතිණිය මමයි
ජේසූ දෙවියනී - ජේසූ දෙවියනී
ජේසූ දෙවියනී - ජේසූ දෙවියනී

පහන් දොරට හිරු ඔබයි - කුමුදිනිය මමයි
රැයට දිළෙන හඳ ඔබයි - හඳට රැය මමයි
ජේසූ දෙවියනී - ජේසූ දෙවියනී
ජේසූ දෙවියනී - ජේසූ දෙවියනී

දියට මුහුද දෙවි ඔබයි - ගලග ගඟ මමයි
දිගත පතල ජල ඔබයි - නගින රළ මමයි
ජේසූ දෙවියනී - ජේසූ දෙවියනී
ජේසූ දෙවියනී - ජේසූ දෙවියනී


ගීතිකාවට සවන්දෙන්න

ගීතිකාව මෙතැනින් බාගත කරගන්න.කිතුනු ගී අංක: 322
සෙවුම් පද: රොනට, රොණට, වඩින,බිඟු, බිගු, ඔබයි, ronata, wadina, vadina, sinhala, hymns, geethika

පටුන