මගෙ ජීවනයම | Mage Jeewanayama

මගෙ ජීවනයම ඔබ වේ
ඔබ මගෙ රැකවරණය වේ
ගැළවුම් මාර්ගය සත්‍යය ඔබමයි
සැබවයි සමිඳේ සැබවයි

ආවේ ජීවනයම දෙන්නයි වැඩි වැඩියෙන් දෙන්නයි
සැමකල දිරිදෙන ඔබ බලයයි මගෙ දිවි ඔබ නතුවෙයි
ඔබ ඇති අය වෙත ජීවනයයි නැති අය වෙත මරණේ
නොබියව නොසැලී සිටිනට සැම කල්
කැඳවනු මගෙ නම කියලා

ජලයේ මැදිනා යන කලටා ඇත මට ඔබ පිහිටා
මැදිනා යන කල මහ ගංඟා නොගලයි මා උඩිනා
ගිනි මැද යන කල මා නොදැවේ ගිනි දැල් නොම ඇවිලේ
ඔබ මගෙ දෙවි වේ බිය සැක නොදැනේ
තුති වේ සමිඳේ තුති වේ

සව්ලෝ සතුනට සෙත දෙන්නයි කිතු සිත පතුරන්නයි
ජීවන ජලයෙන් නහවන්නයි රැකවරණය දෙන්නයි
ගැළවුම් මාර්ගය සලසන්නයි පිළිතුර ඔබ වෙන්නයි
ම'පැතුම එය වේ ඔබ ඉටු දෙවි වේ
තුති වේ සමිඳේ තුති වේ


ගීතිකාවට සවන්දෙන්න

ගීතිකාව මෙතැනින් බාගත කරගන්න.
කිතුනු ගී අංක: 170
සෙවුම් පද: මගෙ, ජීවනයම, ඔබ, mage, jeevanayama, jeewanayama, oba, sinhala, hymns, geethika

පටුන