නෙළුම් පිපීලා | Nelum Pipeela

මුල් ගීතය ගායනය: චිත්‍රා සෝමපාල යුවල

නෙළුම් පිපීලා පෙති විසිරීලා
ජලය සුවඳ වෙන්නා
මමත් මලක් නම් පිපී සුවඳ දී
ඔබ ලඟ පරවෙන්නා...//

කාන්ති කුමරියෙනී
නාද මිහිරියෙනී
සාන්ත සුසිලියෙනී
දේව දියනියෙනී
සීල සිතුමිණෙනී
රූප සිරිනියෙනී
දම්ම කිරුලෙහි දිසි දිසි බබලන
රමණිය සිළුමිණෙනී

කන්‍ය සිරි ලියෙනී
පුණ්‍ය පිරි ලියෙනී
රම්‍ය ඉසි ලියෙනී
අන්‍ය සම ලියෙනී
සාම රැජිණියෙනී
දේව මෑණියෙනී
සෑම සුවඳැති මල් වනයෙහි පිපි
ලක්සන කුසුමියෙනී

සෑම සිරි සිලියේ
සෝම සුකොමලියේ
මාල මංගලියේ
ගීත අන්ජලියේ
පාද සඳ දිලියේ
දේව රන් දොළියේ
නීල අඹරෙහි තරු පරදන සරු
සිරු'රැති සිරි මලියේ


ගීතිකාවට සවන්දෙන්න


මුල් ගීතය (චිත්‍රා - සෝමපාල)

නව අනුවාදය

මුල් ගීතිකාව මෙතැනින් බාගත කරගන්න.


නව අනුවාදය මෙතැනින් බාගත කරගන්න.


කිතුනු ගී අංක: 415
සෙවුම් පද: නෙළුම්, පිපීලා, මුල්, ගීතය, චිත්‍රා, සෝමපාල, nelum, pipila, pipeela, chiththra, somapala, sinhala, hymns, geethika

මෙම ගීතිකාවේ මුල් ගීතය අප වෙත ලබා දුන් සරත් ගුණතුංග මහතාට අපගේ විශේෂ ස්තූතිය!

පටුන