සගපුර රන්මිණි | Sagapura Ranmini

ගායනය: අමල් පෙරේරා
සංගීතය: මර්වින් පෙරේරා


සගපුර රන්මිණි දොරටු ඇරා
ලෝ තුල මංගල සිරි පතුරා
පෙම්බර මෑණී ශ්‍රී සුර දෝනී
තේජස පා වැඩි ඒ
සගපුරටා සැවොම තුටා
වදිමුව ශ්‍රී පාදේ...//

තේජමාන හිරු පරදා සේල ගත පළඳා
පාද මූල තරිඳු යොදා ශ්‍රී පතුරමිනේ
වැඩියේ කුමරී වදිමූ සිතිනි නදා

තාරකාද දොළොස රඳා පේළියකට යොදා
ශෝභමාන කිරුළ සදා ශ්‍රී පතුරමිනේ
වැඩියේ කුමරී වඳිමූ සිතිනි නදා

පාපිදාස රකින ලෙදා ලෝක සතට සදා
වාසනාව දෙවනු සදා ශ්‍රී පතුරමිනේ
වැඩියේ කුමරී වඳිමූ සිතිනි නදා

සාදු ශීල ගුණෙහි බැඳා සෑම පවම බිඳා
දේව මෑණි නමිනි පුදා ශ්‍රී පතුරමිනේ
වැඩියේ කුමරී වඳිමූ සිතිනි නදා


අසන්න | Listen


බාගන්න | Download


නිහිත කේතය | Embed Code


.

පටුන