ආරම්භය සමිඳුන්වේ | Aarambhaya Samidun Ve

ආරම්භය සමිඳුන්වේ
අවසානය සමිඳුන්වේ...//
ඔබ හැරදා අපට සදා
ජීවිතයක් නොමැත මෙදා...//

අප ශක්තිය සමිඳුන් වේ
අපේ බලය සමිඳුන් වේ...//
ඔබ හැරදා - අපට සදා
ජිවිතයක් නොමැත මෙදා...//

අපේ සවිය සමිඳුන් වේ
අපේ ගමන සමිඳුන් වේ...//
ඔබ හැරදා - අපට සදා
ජීවිතයක් නොමැත මෙදා...//

අප මාවත සමිඳුන් වේ
අප ජීවය සමිඳුන් වේ...//
ඔබ හැරදා අපට සදා
ජීවිතයක් නොමැත මෙදා...///


ගීතිකාවට සවන්දෙන්න

ගීතිකාව මෙතැනින් බාගත කරගන්න.


සෙවුම් පද: ආරම්භය, අවසානය, ජීවිතය, arambaya, awasanaya, sinhala, hymns, geethika

පටුන