ඔබෙ අතැඟිලි මත | Obe Athangili Matha

ඔබෙ අතැඟිලි මත රැඳී සිටින්නට
සමිඳුනී මට ඉඩහරිනු මැනේ...//

අපේ දුබලකම තුල එවිටයි
ඔබේ ප්‍රබල කම දිස්වන්නේ
අප අසරණකම තුල එවිටයි
ඔබේ ප්‍රබල කම දිස්වන්නේ

අප නැතිබැරි කම තුල එවිටයි
ඔබේ ප්‍රබල කම දිස්වන්නේ
අපේ පරාජය තුල එවිටයි
ඔබේ ප්‍රබල කම දිස්වන්නේ


ගීතිකාවට සවන්දෙන්න

ගීතිකාව මෙතැනින් බාගත කරගන්න.


සෙවුම් පද: ඔබෙ, අතැඟිලි, මත, obe, atagili, matha, sinhala, hymns, geethika

පටුන