ඉඩ දෙන්නම් සමිඳුනේ | Ida Dennam Samidune

ඉඩ දෙන්නම් සමිඳුනේ මගේ හදේ
ජනිත කරන්නට කුටියක් ඔබ හට
ආදරේ... ආදරේ...//

රැඳී සිටින්නට සැමදා ඔබ තුල
බහ දී ඔබ හට පිරිපුන් ප්‍රේමෙට‍...//
මගේ හදමඬල සදා...//

වෙව්ලන කකියන පුපුරණ දෙදරන
පාළු හදවතේ දෝංකාරයකි...//
මගේ හදමඬල සදා...//

ජීවකයානනී පෙම් ඇදුරාණනී
ලැගුම් ගත මැනවි මගේ හද ගැබේ...//
ප්‍රේමයේ හිමියනේ...//


ගීතිකාවට සවන්දෙන්න

ගීතිකාව මෙතැනින් බාගත කරගන්න.සෙවුම් පද: ඉඩ, දෙන්නම්, සමිඳුනේ, ida, dennam, samidune, sinhala, hymns, geethika

පටුන