සමිඳානෝ ගෘහය නොහදත් නම් | Samidano Gruhaya

සමිඳානෝ...
ගෘහය නොහදත් නම්
මෙහෙකරුවෝ...
නිරපරාදේ වෙහෙසෙතී...//

ඔබ අප තුල ගොඩ නගනා ගෘහය
කුමක්ද සමිඳුනි කියාදුන මැනේ...//
සමිඳුනේ කියා දුන මැන
නිරපරාදේ වෙහෙසුනෙද අප...//

සමිඳු වදන හද කළඹන මොහොතේ
දිස්වූයේ මා තනනා ගෘහය...//
මගෙ මමත්වය ධන බලය පිරි
ගෘහය තනනට වෙහෙස වී ඇත...//


ගීතිකාවට සවන්දෙන්න

ගීතිකාව මෙතැනින් බාගත කරගන්න.


සෙවුම් පද: සමිඳානෝ, ගෘහය, මෙහෙකරුවෝ, samidano, gruhaya, mehekaruwo, sinhala, hymns, geethika

පටුන