ස්වාමින් වහන්සේ | Swamin Wahanse

ස්වාමින් වහන්සේ
ඔබ සමඟ වන සේක...//

ජේසු නාමේ කුස දරා ගන්ටා
මරි මවුන් බලවත් කළේ
ඉහල සිට ආ ඒ දෙවිඳු වදනයි

සියළු බිය සැක තුරු විතුරු වී
සසල සිත සුවවී
ශ්‍රී වචනයානෝ ජනිත වී හද පිරී
උදම් ගී ගැයුවෝ...//

කැබැලි වූ අප ගොඩ නගන්නට
වඩිනු මැන සමිඳේ
අප පළිහ ඔබ වේ සැම විපත් උවදුරෙන්
අප මුදන නිබඳේ...//

ඉරි තැලී ගිය අපේ දේශය
තෙමාලනු සමිඳේ
සාම කුමරුවෙනි යුධ බියේ ගිනි නිවා
ලන්න අප දෙරණේ...//


ගීතිකාවට සවන්දෙන්න

ගීතිකාව මෙතැනින් බාගත කරගන්න.


සෙවුම් පද: ස්වාමින් වහන්සේ, මරි මවුන්, swamin wahanse, mari mawun, sinhala, hymns, geethika

පටුන