මගේ සිතට සහනය | Mage Sithata Sahanaya

මගේ සිතට සහනය
දෙවියන් තුළ පමණයි...//

මගේ ගමට සහනය
දෙවියන් තුල පමණයි...//

මගේ රටට සාමය
දෙවියන් තුල පමණයි...//


ගීතිකාවට සවන්දෙන්න

ගීතිකාව මෙතැනින් බාගත කරගන්න.


සෙවුම් පද: , sinhala, hymns, geethika

පටුන