සමරා බැතින් | Samaraa Bethin

සමරා බැතින් ලද ආසිරි
සමිඳුන් ගුණ ගයමු මෙලසේ
ඔල්වර නගවු පැසසුම් කරවු
තුති ගීත ගයමින් මෙලසේ

තුති ප්‍රශංසා තුති ප්‍රශංසා...//
තුති ප්‍රශංසා තුති ප්‍රශංසා...//

හද වේදනා ගිනි දැල් නිවා
ජීවය ලබා දුන් සමිඳා
පසසවු නිතින් බැති ගී දමින්
පිහිටා ලොව සැමා සතොසින්


ගීතිකාවට සවන්දෙන්න

ගීතිකාව මෙතැනින් බාගත කරගන්න.


සෙවුම් පද: සමරා, බැතින්, අදහා, සිරින්, samara, bathin, adaha, sirin, sinhala, hymns, geethika

පටුන