ජීවනයෙ සමිඳා | Jeewanaye Samida

ජීවනයෙ සමිඳා ජල මතුපිට සරණා
අනාදියේ හිස්බව දුරලාලූ
නවමු මැවිල්ලක මඟ පහදාලූ
ශුද්ධාත්මයාණනී...////

සහනය දෙන සමිඳා අප තුල වැඩ සිටිනා
එක් වන්නම් අප ඔබෙන් පිරෙන්නට
නව මිනිසෙක් අප තුල ගොඩ නඟනට
ශුද්ධාත්මයාණනී...////

සත් වරම් රැගෙනා වඩිනු මැනවි සමිඳේ
දහම් රසින් අප දිවි පුරවන්නට
සුපුවත දස අත පතුරාලන්නට
ශුද්ධාත්මයාණනී...////


ගීතිකාවට සවන්දෙන්න

ගීතිකාව මෙතැනින් බාගත කරගන්න.


සෙවුම් පද: ජීවනයෙ, සමිඳා, ශුද්ධාත්මයාණනී, jeewanaye, samida, shuddathmayanani, sinhala, hymns, geethika

පටුන