නසා මමත්වය දරා ශ්‍රිකුරුසිය | Nasaa Mamathwaya

නසා මමත්වය දරා ශ්‍රිකුරුසිය
කිතු අනුගාමික වී
සියල්ල හැර දා ශ්‍රාවක වන්නට
සමිඳුන් මිදි උයනේ
ආරාධනා...///

දිළිදුන් හට සුබ අස්න දෙසන්නට
කිතු අනුගාමික වී
අන්ධ වුවන් හට පෙනීම දෙන්නට
සමිඳුගෙ ආලෝකෙන්
ආරාධනා...///

පීඩිත ජනතා මුදා හරින්නට
කිතු අනුගාමික වී
ගැලවුම සත වෙත ලඟා කරන්නට
ශ්‍රාවක කම අවුලා
ආරාධනා...///


ගීතිකාවට සවන්දෙන්න


ගීතිකාව මෙතැනින් බාගත කරගන්න.


සෙවුම් පද: නසා, මමත්වය, දරා, ශ්‍රිකුරුසිය, nasa, mamathwaya, sri, kurusiya, sinhala, hymns, geethika

පටුන