සිත සුවපත් වී | Sitha Suwapath Wee

සිත සුවපත් වී නිවී නිවී යයි
සමිඳුනි ඔබ ලඟ රැඳෙනා හෝරාවේ...//

ඉසිකෝ මානය දුරුවී දුරුවී
පහන් සිතක් මා හද තුල උපදියි...//
සමිඳුනි ඔබ මා අමතන හෝරාවේ...//

දුක් අඳුරේ අසරණ වී සිටි මා
සහන් සුවය පා මා ගැළවූ දා...//
සමිඳුන් ගුණ කඳ සිහිවන හෝරාවේ...//


ගීතිකාවට සවන්දෙන්න


ගීතිකාව මෙතැනින් බාගත කරගන්න.


සෙවුම් පද: සිත, සුවපත්, වී, නිවී, sithaa, suwapath, niwii, sinhala, hymns, geethika

පටුන