අප දිවි දෙරණට | Apa Divi Deranata

අප දිවි දෙරණට ආසිරි වැසි ඉස
මල් ඵල ඇති කරනා
සමිඳුනි ඔබටයි අප හද කුසුමන්
බැතියෙන් සුවඳ වෙනා

ජීවිත ආකරයේ හැකියා මිණි මුතු වේ...//
මතුකොට ඔපලා ඔබ මඟ ගෙන එමු
ලොව දියුණුව සපුරා

ලෝ උයනේ මනරම් රස ඇත නෙක විලසින්...//
විහඟු කැලක් මෙන් ඔබ පසුපස එමු
විමුක්ති පහස ලබා

ලෙඩ දුක් කටු ඇණුනත් පැරදුමෙ ග‍ලෙ හැපුනත්...//
කඳුලැලි අතරින් ඔබ හා හිනැහෙමු
ජීවිත සතුට ලබා


ගීතිකාවට සවන්දෙන්න

ගීතිකාව බාගත කරගන්න


කිතුනු ගී අංක: 264


සෙවුම් පද: අප, දිවි, දෙරණට, දෙරනට, apa, divi, diwi, deranata, sinhala, hymns, geethika

පටුන