දහසක් අතරින් මා | Dahasak Atharin Maa

දහසක් අතරින් මා තෝරා ගත්තා වූ
සමිඳුනි ඔබ හට නිරන්ත‍රේ
බැති ගී ගයන්නෙමී
තුති ගී ගයන්නෙමී

අඳුරින් පිරි ලොව එළිය කරන්නට
දැල්වෙන පහනක් වී
දෙව් ජනතාවම ඔබට ගෙනෙන්නට
අවියක් වන්නට මා...//

දෙව් ජනතාවම රස ගන්වන්නට
පොළොවේ ලවණක් වී
දෙව් ජනතාවම ඔබට ගෙනෙන්නට
අවියක් වන්නට මා...//

දුක් ගිනි දරනා මේ ලෝ දන හට
සැනසුම් සුවයක් දී
දෙව් ජනතාවම ඔබට ගෙනෙන්නට
අවියක් වන්නට මා...//

වැඳුමට පිදුමට වහල් නොවන්නට
ඔවුනට පහදා දී
දෙව් ජනතාවම ඔබට ගෙනෙන්නට
අවියක් වන්නට මා...//

දිවියේ සියළුම අගය බලන්නට
සැම හට මඟ පහදා
දෙව් ජනතාවම ඔබට ගෙනෙන්නට
අවියක් වන්නට මා...//


ගීතිකාවට සවන්දෙන්න

ගීතිකාව බාගත කරගන්න


කිතුනු ගී අංක: 174


සෙවුම් පද: දහසක්, අතරින්, මා, dahasak, atharin, atarin, ma, maa, sinhala, hymns, geethika

පටුන