දෙවන් පහන් මිණි ගඟා - Dewan Pahan Mini Naga

දෙවන් පහන් මිණි නඟා වඩිනු සුදතුනේ
හද පුරා වගුරුවා කිතු රැස් ඔබගේ

අසරණුන් පියේ - වඩිනු වරම් දෙන පියේ
හිතට එළිය ඔබ අනේ - වඩිනු අප සොයා

නිවන වෙහෙසෙදී - හෙවණ ගිමන් පෙළුමෙදී
දුකේ වලපෙ අස්වැසුම් - සුදත් සුරිඳුනේ

ඇදැහියන් සැදෑ - ඔබට ගැතිව ඔබ පතා
සිටින සැමට සත් වරම් - පිහිට දෙනු වඩා


ගීතිකාවට සවන්දෙන්න

ගීතිකාව බාගත කරගන්න


කිතුනු ගී අංක: 423


සෙවුම් පද: දෙවන්, පහන්, මිණි, නගා, නඟා, dewav, devan, pagah, mini, naga, nagaa, sinhala, hymns, geethika

පටුන