ප්‍රේමය පතමු ප්‍රේමය විඳිමූ | Premaya Pathamu

ප්‍රේමය පතමු ප්‍රේමය විඳිමූ
ප්‍රේමය බෙදමු අපි එක් වී

ඔබෙ හද මා වෙත මගෙ හද ඔබ වෙත
සිටිනට නිති දිනයේ
අප හද එක සේ සිටිනට නිසි සේ
යොදවමු ප්‍රේම බලේ

ඔබ විඳිනා දුක මගෙ වෙයි නෑ සැක
සැම දේ එකට පෙනේ
මාගේ ප්‍රීතිය ඔබටත් අයිතිය
ප්‍රේමයෙ අගය දැනේ

මගෙ එක පණතයි එය සැම කලටයි
ප්‍රේමය පෙන්වන්න
ඉසිකෝ වෙර හැර සාමය ඇති කර
සැම දෙන පිළිගන්න


ගීතිකාවට සවන්දෙන්න

ගීතිකාව බාගත කරගන්න


කිතුනු ගී අංක: 178


සෙවුම් පද: ප්‍රේමය, පතමු, පතමූ. විදිමු, විඳිමූ, premaya, pathamu, vidimu, vindimu, sinhala, hymns, geethika

පටුන