උපදිනවා හොඳ දවසක් | Upadinava Honda Davasak

උපදිනවා හොඳ දවසක්
හමුවෙනවා සොඳුරු හදක්
පැව‍සෙනවා සුහද බසක්
බිහිවෙනවා කිතු පැතුමක්

නෙතඟින් තොලගින් කියුමෙන් කෙරුමෙන්
ලස්සන මැව්මට ලස්සන දෙන්නට
අප හදවත් දෙනවා...//

දෙවිඳු‍ ගෙනා යහ තිළිණේ
ආදරයයි මිනිස් බවේ
මිනිස් බවේ සෙනෙහෙ ලබා
හොඳ දවසක් උපදිනවා

අවුල් බවින් එළියක් දී
රුවැති ලොවක් බිහි කරලා
දෙවිඳු රුවින් අපව සදා
හොඳ දවසක් උදා කළා


ගීතිකාවට සවන්දෙන්න

ගීතිකාව බාගත කරගන්න


කිතුනු ගී අංක: 17


සෙවුම් පද: උපදිනවා, හොද, හොඳ, දවසක්, upadinava, upadinawa, hoda, honda, dawasak, davasak, sinhala, hymns, geethika

පටුන