සිංහල ගීතිකා දැන් http://sinhalageethika.info ලිපිනයෙන්...

දැන්
හෙළ කිතුනු ගී | සිංහල ගීතිකා
වෙබ් අඩවිය වෙත ඔබට
http://sinhalageethika.info
ලිපිනය හරහා
ඍජුවම පිවිසිය හැක...

එමෙන්ම අපගේ ‍facebook රසික පිටුව වෙත ඔබට
http://www.facebook.com/SinhalaGeethika
ලිපිනය හරහා ඍජුවම පිවිසිය හැක...


සිංහල ගීතිකා රස විඳින ඔබට ස්තූතියි!‍
ජේසු පිහිටයි!පටුන