හදට හද ඇදේ | Hadata Hada Ade

හදට හද ඇදේ
මලට බිඟු ඇදේ
එලෙස මහද සමිඳු දෙසට සැම වෙලේ ඇදේ...//

රුවට නෙත යතේ
සැපට සිත බැඳේ
එකම ලෙසම මගේ හදත් සුරිඳු වෙත ඇදේ...//

වතට වත දිදී
ආදරින් බැඳේ
එලෙස මා ද සමිඳු සමඟ ආදරින් බැඳේ...//

කිරට ලෙය හැරේ
ළඳරු කුස පිරේ
මෙලෙස සැමදා තැවෙන මහද සමිඳුගෙන් පිරේ...//

පෙමට පෙම බැඳේ
මවට දරු බැඳේ
සැබෑ ලෙසම දුබල මා ද සමිඳුනට බැඳේ...//

ළහිරු රැස් ලෙසේ
සගෙයි සැප පෙනේ
එසේ සමිඳු දැකුම මගේ එකම සැපත වේ...//


ගීතිකාවට සවන්දෙන්න
||
ගීතිකාව බාගත කරගන්න


කිතුනු ගී අංක: 190


සෙවුම් පද: හදට, හද, ඇදේ, ඇඳේ, hadata, hada, ade, ede, ande, ende, sinhala, hymns, geethika

පටුන