ජේසු අම්මෙ | Jesu Amme

ජේසු අම්මෙ මේ අහන්න
ඔබේ දෑතට තුරුළු වෙන්න
සුදු සළු කොණ අල්ලගන්න
මට හරි ආසයි...//

ජේසු අම්මෙ මේ අහන්න
ඔබෙ රසබර බස් අහන්න
ඔබෙ ඔවදන් පිළිපදින්න
මට හරි ආසයි...//

ජේසු අම්මේ මේ අහන්න
ඔබෙ රැකවරණය ලබන්න
ඔබේ උදව් පතා ඉන්න
මට හරි ආසයි //

ජේසු අම්මෙ මේ අහන්න
ඔබෙ අත ගෙන පියමනින්න
ජේසු ළඟට හෙමින් යන්න
මට හරි ආසයි...//

ජේසු අම්මෙ මේ අහන්න
සුර පුර වෙත ළඟා වෙන්න
සුර සැප මේ යයි දකින්න
මට හරි ආසයි...//


ගීතිකාවට සවන්දෙන්න
||
ගීතිකාව බාගත කරගන්න


කිතුනු ගී අංක:396


සෙවුම් පද: ජේසු, ජෙසු, අම්මේ, අම්මෙ, jesu, amme, me, ahanna, sinhala, hymns, geethika

පටුන