ලිලිය සේය | Liliya Seya

ලිලිය සේය බොහො යසේය ඔබ දිසේය මරියනී
සෙවන සේය ඔබ කුසේය දෙවි වෙසේය මරියනී

අදරී මෙන්න සපළ දන්න සනිරයෙන්න මරියනී
ම වෙත එන්න ලිබනයෙන්න මහද දෙන්න මරියනී

තම මරීය බොඅදරීය ම කුමරීය මරියනී
සැම සිරීය ඔබ පිරීය පෙම්බරීය මරියනී

ඔබට ගැතිව අදර ඇතිව දරු සේ බැතිව මරියනී
නොකැලැලැතිව හද පෙමැතිව දෙමු කැමතිව මරියනී

දින දිනේය අප සෙනේ ය ඔබටනේය මරියනී
ඔබ සෙනේය දෙනු මැනේය දින දිනේය මරියනී


ගීතිකාවට සවන්දෙන්න
||
ගීතිකාව බාගත කරගන්න


කිතුනු ගී අංක: 402


සෙවුම් පද: ලිලිය, සේය, Liliya, Seya, sinhala, hymns, geethika

පටුන