මරිය රැජිණියේ | Mariya Rajiniye

මරිය රැජිණියේ මා
දයාබර මවේ
දුබල අපට සෑමදා
සරණ වන මවේ

මවක ලෙසින් දරු අපගේ අවැසි තා බලා
ඒ සැම අපට නිති ලැබ දෙන දයාබර මවේ...//

බැගෑ ලෙසින් අප වෙනුවෙන් දෙව් තුම හමුවේ
මැදහත් වන අප ආදර දයාබර මවේ...//

කරුණාබර ඔබ දෙනෙත ම අප වෙත යොමවා
අප දුක සැප බලන අපේ දයාබර මවේ...//

නිති සරණය දෙන අප හට දයාබර මවේ
ඔබ සළු සෙවණට දිව එමු දයාබර මවේ...//


ගීතිකාවට සවන්දෙන්න
||

ගීතිකාව බාගත කරගන්න


කිතුනු ගී අංක: 391


සෙවුම් පද: මරිය, රැජිණියේ, රැජිනියේ, රැජිනියෙ, රැජිණියෙ, mariya, rajiniye, rejiniye, raginiye, reginiye, ma, sinhala, hymns, geethika

පටුන