සන්තානා මෑණියනේ | Santhana Maniane

සන්තානා මෑණියනේ
දෙව් මව්ගේ මාතෘනේ
ජේසුස් තුමන් වෙතේ
අප නිසා යාච්ඤාවේ

මව්නි ඔබෙ පිළිමා
පිරිවර දණ නමා
තුති පඬුරු පෙමා
පුදමුය අපි සැමා

ඔබෙන් දිනි කුමරි
සුර වරමින් පිරි
පවින් නිදොස්වරී
දෙව් පුතුගේ මව් මරී

මව්නී ඔබෙ සරණා
අයදින සැමදෙනා
ඉල්ලූ දෙය ලබනා
නෙක ඔබෙ ගුණ වනා

රෝ දුක් ගණන් නැතී
තෙදින් ඔබෙ දුරු වෙතී
පවුදෝෂ පහවෙතී
දෙලෝසිරි අත් වෙතී

මව්නී මේ දෙස තුළේ
ක්‍රිස්තු සසුන බැබළේ
සුසීල ගුණ දිළේ
පතමු ය සැම කලේ


ගීතිකාවට සවන්දෙන්න
||
ගීතිකාව බාගත කරගන්න


කිතුනු ගී අංක: 451


සෙවුම් පද: සන්තානා, සංතානා, සන්තානං, ශාන්ත, සාන්ත, ආනා, මෑණියනේ, මෑනියනේ, Santhana, Santhaana, Maniane, sinhala, hymns, geethika

පටුන