වැටි වැටි මා යලි | Vati Vati Ma Yali

වැටි වැටි මා යලි යලි නැගිටින විට
මගෙ අත ගෙන මඟ පෙන්නුවා
විඩාව මගෙ සිත සසල කරන විට
දිරිය දෙවන සිතුවිලි එව්වා

සමිඳේ...// මා මඟ සළකුණ ඔබ වේ
සමිඳේ...// මා දිවිය සවිය ඔබ වේ

තණ්හා කාමය දෑස වැසූ විට
සැබෑ සතුට මට පෙන්නුවා
ජිවිත අරමුණ නොපෙනී යන විට
එළිය දෙවන ඔසුවක් වූවා

සමිඳේ...// මා සැපත සතුට ඔබ වේ
සමිඳේ...// මා දිව්ය ඔසුව ඔබ වේ

නැතිබැරි කම මා මිරිකා සිටි විට
මිනිස් වෙසින් සරණය වූවා
මිතුරන් මා අත්හැර තනි කළ විට
ඔබ මා ළඟ සිට සැනසූවා

සමිඳේ...// මා සරණ සදා ඔබ වේ
සමිඳේ...// මා නිති සැනසුම ඔබ වේ
සමිඳේ...// මා මඟ සළකුණ ඔබ වේ
සමිඳේ...// දිව්ය ඔසුව ඔබ වේ


ගීතිකාවට සවන්දෙන්න

ගීතිකාව බාගත කරගන්න


කිතුනු ගී අංක: 250


සෙවුම් පද: වැටි, මා, යලි, vati, veti, ma, maa, yali, sinhala, hymns, geethika

පටුන