අදහමී | Adahamee

සටහන: මෙම ගීතිකාව අති උතුම් අගරදගුරු හිමිපාණන් විසින් අභිනවයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද
2010/2011 දිව්‍ය සත්ප්‍රසාදීය වසර සඳහා විශේෂයෙන් නිර්මාණය කළ සිංහල ගීතිකාවයි


අදහමී දිව්‍ය සත්ප‍්‍රසාදෙනී
බැතියෙන් සමරමි ස්වර්ග රන් නිධානෙනී
ජීවත් කරමී මගෙ ජීවිතෙන්
ජේසු ක‍්‍රිස්තු සමිඳු දිව්‍ය සත්ප‍්‍රසාදෙනී

ස්වර්ග අසිරි සිරිය ඔබයි දිව්‍ය සත්ප‍්‍රසාදෙනී
පරම අමිල වරම ඔබ සුරම්‍ය සුර විමානෙනී
සංතෘප්ත වී ඒ අසිරියෙන්...//
පාප සාප දුරු කරන්න අසිරියක් වෙමි

ස්වර්ගයෙන් සැපත්වු අමිල බොදුන ඔබයි සමිඳුනී
බොදුන බුදින සුදන කිසිම දිනක නොදනි කුසගිනී
සංතෘප්ත වී ඒ භෝජනෙන්...//
දුගී පැලක ඉදෙන බතක රහස මම වෙමි

ගොල්ගොතාවේ කුරුස කන්දෙ ගැලුව රුධිරෙ ජේසුනී
රැගෙන බොන්න රාත‍්‍රි භෝජනේදී දුන්නු පාත්‍රෙනී
සංතෘප්ත වී ඒ රුධිරයෙන්...//
පවස නිවන දිය දෝතක රහස මම වෙමි

වික‍්‍රමාන්විතෙන්ම අසුන් අරන බැටලු පොව්වෙනී
අග‍්‍ර ස්වර්ග දූත, මරිමවුන්ද, ශුද්ධවන්තිනී
සංතෘප්ත වී ඒ නිමේශයෙන්...//
ස්වර්ග මිහිර දැන්ම විඳිමු සත්ප‍්‍රසාදයෙන්


අසන්න | Listen


බාගන්න | Download


නිහිත කේතය | Embed Code


.

පටුන