කඳු හෙල් අතරේ | Kandu Hel Athare

කඳු හෙල් අතරේ සිරවී සිටියා
සාගර පතුලේ ගිලිලා සිටියා
පවනේ මුදුනේ පියඹා සිටියා
එතෙකුත් මෙතෙකුත් මා ළඟ සිටියා

දෙකොපුල් අතරේ රූරා ගලනා
කඳුළු වේදනා දෙනුවන් පෙලුවා
නෙතු පියන් සලා අවදිව බැලුවා
සමිඳුනි නැවතත් ඔව් ඔබ නැවතත්
ළඟ සිටියා ඔබ මා ළඟ සිටියා

ආශා දහසක් පසුපස ඇදුනා
ආ ගිය පාරේ තනීවී හැඬුවා
අඳුරේ නැවතත් සුවයක් පැතුවා
සමිඳුනි නැවතත් ඔව් ඔබ නැවතත්
ළඟ සිටියා ඔබ මා ළඟ සිටියාගීතිකාවට සවන්දෙන්න
ගීතිකාව බාගත කරගන්න


සෙවුම් පද: කඳු, කදු, හෙල්, හෙළ්, අතරේ, kandu, kadu, hel, atare, athare, siravee, sinhala, hymns, geethika

පටුන