සුර ගීයයි | Sura Geeyai

සුර ගීයයි බිළිඳු හඬයි ඈත ඇසෙන්නේ
සුළං රොදයි මල් සුවඳයි එදෙසින් එන්නේ
රිදී සීනු හඬ පරදන ගීත ඇසෙන්නේ
කවුද මේ රෑ කන්කළු ගීතිකා ගයන්නේ

සුසිත් දනන්හට සාමය රැඳී දිනේවා
ලොව සව්සතහට සාමය රැඳී දිනේවා
මෙසේ දේවදූතයෝ සිරි ගීත ගැයූවා
බිළීඳු දෙවිඳු දිළිඳු පැලේ ලොව බිහිවූවා

ගොපළුන් සුසිරය ගෙන තාලයට පිඹිනවා
බැටළුන් කරපින්නාගෙන ඒ දෙස එනවා
සුර දුතු කැළ කියූ බිළිඳු නොවෙද අසනවා
බිළිඳුන් දුටු සැණින් වැටී වැඳ අයදිනවා


ගීතිකාවට සවන්දෙන්න
||
ගීතිකාව බාගත කරගන්නසෙවුම් පද: සුර, ගීයයි, ගියයි, Sura, Geeyai, giyai, sinhala, hymns, geethika

පටුන