දොයි දොයි පුතුනේ | Doi Doi Puthune

ගායනය: චරිතා ප්‍රියදර්ශණී පීරිස්

දොයි දොයි පුතුනේ
බයි බයි පුතුනේ...//

පවින් අඳුරු ලොව එළිය වුනාවේ
පාප බරින් මිනිසුන් මිදුනාවේ...//
මගෙ පුතු ලෝකෙට එළිය ගෙනාවේ...//
මිනිසුන් මිනිසත් බව ලැබුවාවේ

දෙවිඳු ආදරේ ලොවට ගෙනාවේ
ආදරයෙන් නව ලොව මැවුනාවේ...//
මගෙ පුතු ලෝකෙට එළිය ගෙනාවේ...//
මිනිසුන් මිනිසත් බව ලැබුවාවේ

ආදරයෙන් සිත ඔකඳ වුනාවේ
රන්කිරි බී මගෙ පුතු වැඩුනාවේ...//
මගෙ පුතු ලෝකෙට එළිය ගෙනාවේ...//
මිනිසුන් මිනිසත් බව ලැබුවාවේ


ගීතිකාවට සවන්දෙන්න


ගීතිකාව බාගත කරගන්න


කිතුනු ගී අංක: 446


සෙවුම් පද: දොයි, පුතුනේ, පුතුනෙ, බයි, doi, puthune, putune, bai , sinhala, hymns, geethika

පටුන