ජේසු ස්වාමි දරුවනේ | Jesu Swami Daruwane

ගායනය: නන්දා මාලනී

ආලේලුයා...///
ආලේලුයා...///

ජේසු ස්වාමි දරුවනේ...//
දුගී පැලේ දිනා
මෙලෝතලේ දිනූ
ඔබේ දහම් තියෙද දැන්
දිවනෙතින් බලන්

පැල්පතේ හඬද්දි සා දුකින් දුගී ළමෝ
මන්දිරේක සාදයක්ය මිහිරි නත්තලේ
ඒ නොවේය ස්වාමිනී ඔබ දෙසූ දහම්
ගොල්ගොතාව කුරුසකන්ද රතු ලෙයින් තෙමා

රන් රිදී මැණික් නොවේය ඔබ සමීපයේ
දළ පිළී විණා දුහුල් නොවී ශරීරයේ
මන්ද මේ විලාසිතා දේව මන්දිරේ
යලි ගලීලයෙන් නැගී මෙලෝ තලේ බලන්


ගීතිකාවට සවන්දෙන්න


ගීතිකාව බාගත කරගන්නසෙවුම් පද: ජේසු, ජෙසු, ස්වාමි, සුවාමි, දරුවනෙ, jesu, jeasu, swami, suea, sinhala, hymns, geethika

පටුන