ජේසුනී මරණයට | Jesunee Maranayata

ගායනය: මර්වින් පෙරේරා

ජේසුනී මරණයට යෙදෙව්වෝ කවුරුද?
අහෝ මාගේ පව් නිසා ඔබ‍ට එසේ වුනේ

ජේසුනී හොරුන්ට මෙන් නීච කළෝ කවුරුද?
අහෝ මාගේ පව් නිසා ඔබ‍ට එසේ වුනේ

ජේසුනී ගල්කණුවේ ඔබ බැන්ඳෝ කවුරුද?
අහෝ මාගේ පව් නිසා ඔබ‍ට එසේ වුනේ

ජේසුනී තද මිටින් ගැසුවෝ කවුරුද?
අහෝ මාගේ පව් නිසා ඔබ‍ට එසේ වුනේ

ජේසුනී කටුවලින් ඇනුවෝ කවුරුද?
අහෝ මාගේ පව් නිසා ඔබ‍ට එසේ වුනේ

ජේසුනී මුහුණට කෙළ ගැසුවෝ කවුරුද?
අහෝ මාගේ පව් නිසා ඔබ‍ට එසේ වුනේ

ජේසුනී වැරහැලි පෙරෙව්වෝ කවුරුද?
අහෝ මාගේ පව් නිසා ඔබ‍ට එසේ වුනේ

ජේසුනී ගලමත හි‍‍ඳෙව්වෝ කවුරුද?
අහෝ මාගේ පව් නිසා ඔබ‍ට එසේ වුනේ

ජේසුනී බට දඬු අතට දුන්නෝ කවුරුද?
අහෝ මාගේ පව් නිසා ඔබ‍ට එසේ වුනේ

ජේසුනී කුරුසිය කරතැබුවෝ කවුරුද?
අහෝ මාගේ පව් නිසා ඔබ‍ට එසේ වුනේ

ජේසුනී කල්වාරියේ යැව්වෝ කවුරුද?
අහෝ මාගේ පව් නිසා ඔබ‍ට එසේ වුනේ

ජේසුනී වස්ත්‍ර කඩා දැමුවෝ කවුරුද?
අහෝ මාගේ පව් නිසා ඔබ‍ට එසේ වුනේ

ජේසුනී නිර්වස්ත්‍රයෙන් හි‍ඳෙව්වෝ කවුරුද?
අහෝ මාගේ පව් නිසා ඔබ‍ට එසේ වුනේ

ජේසුනී කුරුසියේ ඇණ ගැසුවෝ කවුරුද?
අහෝ මාගේ පව් නිසා ඔබ‍ට එසේ වුනේ

ජේසුනී ඇණ තුන පියවුවෝ කවුරුද?
අහෝ මාගේ පව් නිසා ඔබ‍ට එසේ වුනේ

ජේසුනී කාඩිදිය පෙව්වෝ කවුරුද?
අහෝ මාගේ පව් නිසා ඔබ‍ට එසේ වුනේ

ජේසුනී කුරුසියේ මැරුවෝ කවුරුද?
අහෝ මාගේ පව් නිසා ඔබ‍ට එසේ වුනේ

ජේසුනී හෙල්ලයෙන් ඉල ඉරුවෝ කවුරුද?
අහෝ මාගේ පව් නිසා ඔබ‍ට එසේ වුනේ

ජේසුනී මව් උකුලේ පිනවුවෝ කවුරුද?
අහෝ මාගේ පව් නිසා ඔබ‍ට එසේ වුනේ

ජේසුනී ගිරිලෙන තුළ ලූවෝ කවුරුද?
අහෝ මාගේ පව් නිසා ඔබ‍ට එසේ වුනේ


අසන්න | Listen


බාගන්න | Download


නිහිත කේතය | Embed Code


කිතුනු ගී අංක: 371

.

පටුන