කුරුසිය මත දිවි පිදුවා | Kurusiya Matha Divi Piduwa

කුරුසිය මත දිවි පිදුවා
ශ්‍රී ලේ දස අත ගැලුවා
ගව මැදුරක උපත ලබා
සැම රජවරු පැරදූවා
ආ මාගේ ජේසූනී
ඔබමය දෙලොවට රජිඳා

අඳුරු වු ලෝකෙක ඉපදී
නිසි මඟ සතුනට පෙන්වූ
ආ මාගේ ජේසූනී
ඔබ අප ආලෝකය වේ

පව් බර ඔබ කර පටවා
කල්වරි කඳු මත යැව්වා
ආ මාගේ ජේසූනී
අප හට වුව මැනව සමා


අසන්න | Listen


බාගන්න | Download


නිහිත කේතය | Embed Code


.

පටුන