ප්‍රශංසා වේ | Prashansaa Ve

කිසිදා නෑ එතුමන් නිදන්නේ
දෙවි සමිඳුන්ට ප්‍රශංසා වේ
කවදාවත් නෑ අතහැර යන්නේ
දෙවි සමිඳුන්ට ප්‍රශංසා වේ

ප්‍රශංසා වේ ප්‍රශංසා වේ
දෙවි සමිඳුන්ට ප්‍රශංසා වේ...//
ප්‍රශංසා ප්‍රශංසා ප්‍රශංසා
ප්‍රශංසා වේවා...//

ආදරයෙන් අප සැම සුරකින්නේ
දෙවි සමිඳුන්ට ප්‍රශංසා වේ
අප සමඟයි එතුමා නිති ඉන්නේ
දෙවි සමිඳුන්ට ප්‍රශංසා වේ

ප්‍රශංසා වේ ප්‍රශංසා වේ
දෙවි සමිඳුන්ට ප්‍රශංසා වේ...//


අසන්න | Listen


බාගන්න | Download


නිහිත කේතය | Embed Code


.

පටුන