සැලෙන හදින් | Selena Hadin

සැලෙන හදින් මා තනියම වැලි කතරක් මැද
පා නගන්න බැහැ තනියම ඝන අඳුරක් මැද
රෑ අඳුරේ මා තනි වී පාළු බිමක් මැද
මේ අඳුරේ ඔබ එනවද මගෙ දෙවි සමි‍ඳේ

කතර සරා වෙහෙස වෙලා සොය සොයා යමී
අඳුර සිඳින පහන් එළිය සොයා මම යමී
පහන් දවන හිමි සෙවනේ දිවිය ගෙවනෙමී
ගමන පාළු නැහැ සමිඳුනි ඔබ කැටුව එමී

මාර්ගයද ඇත්ත ද ජීවනය මම වෙමී
ඔබ තෙපලූ වදන් අසා ඔබ සොයා එමී
ජීවිතයට ආලෝකය ඔබයි කිතු හිමී
අඳුරෙ දිලෙන පහන් සිළුව ඔබ මගේ දෙවී

අඳුර බිඳන් එළිය අරන් ඔබ එනු දිටිමී
පාළු ගතිය තනිය මකන් ඔබ ගුණ ගයමී
මිනිස් හදිත් එළිය කළෝ ඔබ බව දනිමී
පහන් දවන් එළිය අරන් ඔබ කරා එමී


අසන්න | Listen


බාගන්න | Download


නිහිත කේතය | Embed Code


කිතුනු ගී අංක: 63

.

පටුන