සුව කරන්න මා | Suwa Karanna Maa

ගායනය: රූකාන්ත ගුණතිලක

සුව කරන්න මා...///
ජේසු සමිඳුනේ
ස්පර්ශ කරන්න මා
සුරත ඔසවලා
නැගිටුවන්න මා දිව්‍ය
වෙදැදුරාණනේ

අන්සභාග රෝගෙන් සෙන්පති සේවකයා
ඈත සිටම සුව කළ ලෙස සුව කළ මැන මා දැන්
ඔබෙ දෙව් සුව පහසෙන්

දාවිත් රජු පුතුණුන්යැයි මොර දුන් අඳ මිනිසුන්ගේ
අඳ බව නැති කළ සේ ගොඩලනු මා දැන්
මගේ අඳුරු ලෝකෙන්

යක්ෂාවේස වුනු හින්දා ගොළු වී සිටි මිනිසාගේ
ගොළු බව නැති කළ සේ මගෙ මුනිවත සමි‍ඳේ
බිඳලනු මැන නිතිනේ


අසන්න | Listen


බාගන්න | Download


නිහිත කේතය | Embed Code


.

පටුන