යහනක විලසේ | Yahanaka Wilase

ගායනය: ලතා වල්පොල සහ මර්වින් පෙරේරා

යහනක විලසේ සැතපී සැපසේ
අප ගලවන සේ සිරි කුරුසේ
පණ පුදලමිනේ අප සැම පෙමිනේ
පණ ගන්වමිනේ රැකලන සේ

යනවද ජේසූ.../// කුරුසියටා

දෙනුවන ඇරිලා කඳුළින් පිරිලා
සියොළඟ ඉරිලා දුක් බරවී
සිරිපා නගලා දුර හෙළ බලලා
කුරුසිය කරැලා මුව පරවී

යනවද ජේසූ.../// කුරුසියටා

අත් විහිදාලා හදට බදාලා
සැවොම මුදාලා දෙවි දරුසේ
මොක් සැප දීලා සැම රස ලීලා
අප වෙත පාලා ගෙන කුරුසේ

යනවද ජේසූ.../// කුරුසියටා


අසන්න | Listen


බාගන්න | Download


නිහිත කේතය | Embed Code


කිතුනු ගී අංක: 352

.

පටුන