බෝ සෝ දැරූ | Bo So Deru

ගායනය: නන්දා මාලනී

බෝ සෝ දැරූ ජේසු පුතණුනේ...//
මා අතහැරා...//
මේ වූ රැයේ කොහෙද පුතු මගේ...//

දෑස සේ මගේ විසූ නුඹ පුතේ...//
මා අතහැරා...//
මේ වූ රැයේ කොහෙද පුතු මගේ...//

ලේ කිරි දිදී සැදුවෙ පණ ලෙසින්...//
මා අතහැරා...//
මේ වූ රැයේ කොහෙද පුතු මගේ...//

දිළිඳු ගවලෙනේ බිළිඳු සීතලේ...//
වෝ කාඬූ...//
කොහෙද පුතු මගේ කොහෙද පුතු මගේ...//

බෝ සෝ දැරූ ජේසු පුතණුනේ
මා අතහැරා
මේ වූ රැයේ කොහෙද පුතු මගේ


අසන්න | Listen


බාගන්න | Download


නිහිත කේතය | Embed Code


.

පටුන