එපා හඬන්නට ජේසුගෙ නාමෙන් | Epa Handannata Jesuge Namen

එපා හඬන්නට ජේසුගෙ නාමෙන්
මිනිසුනි දැන් එක් වී
කුරුසියෙ දුක් විඳි ජේසුගෙ ම‍රණෙට
වගකිව යුත්තෙ අපි
නෙතඟින් හැළුවත් කඳුළැලි ගංඟා
කිසිදා පලක් නැතී
ජීවය දෙන්නේ නැත්නම් ජේසුට
මිතුරනි මෙදා අපි

වික්ෂෝපෙන් ඇයි හෙළන්නෙ කඳුළැලි
දැක ශ්‍රී වත මඬල
දහසක් දනන්ගෙ නෙතඟින් හැළෙනා
නොදුටිද ලේ කඳුළ
‍පුදුමෙන් ඇයි ඔබ දැක ජේසුගෙ ශ්‍රී
සිරසේ කටු කිරුළ
දහසක් දනන්ගෙ හිස මත නොදුටිද
ඇවිලෙන ගිනිදැල්ල

සිහිවෙනවද එතුමා කළු පොරවා
ගත්තම අළු තවරා
නිරුවත් වී ඉන්නා සඳ දහසක්
දරුවන් ලොවම පුරා
සැනසෙන්නද ඔබ සිතුවේ සොහොයුර
එක් වරු සිල් රැකලා
තිත්ත කාඩිවත් නොමැතිව නොදුටිද
මියෙනා දෙවිඳු දනා


අසන්න | Listen


බාගන්න | Download


නිහිත කේතය | Embed Code


.

පටුන