හෙමින් සැරේ ගලනා | Hemin Sere Galanaa

හෙමින් සැරේ ගලනා
ඔබේ ඇසේ කඳුළින්
ඔබෙ සිරුරින් හැලෙනා
උණුසුම් ලේ දහරින්
මගෙ පාප සැම සෝදමිනේ
ගැලවීම දී කුරුස ගහේ
ජේසුනී සමි‍ඳේ

ලේ හෙලමින් කුරුසේ සමි‍ඳේ
දස දුක විඳ තනිවී
අප ගලවන ලෙස ඔබ දිවි දී
කුරුසේ රජ වූයේ

නෑ තවමත් සමි‍ඳේ කිසිදා
ඔබ අප තුළ රජ වී
අප හදවත තුළ ඔබ තනි වී
කඳුළේ සිර වූයේ


අසන්න | Listen


බාගන්න | Download


නිහිත කේතය | Embed Code


.

පටුන