මරී තුමී සමඟිනා | Maree Thumee Samagina

මරී තුමී සමඟිනා
හඬවු අපි සැම දෙනා
කුරුසයේ බෝ දුක් විඳා
දිවි පුදයි දිවි පුදයි
ජේසු තුමා

අනේ මොන වරදිනේ
කුරිරු වූ දනන් අනේ
විඳින්නෙ වේදනා මෙසේ
කුරුසයේ කුරුසයේ
ජේසු තුමා

දෙමින් සොරාට පව් කමා
දෙමින් මවක් දනන් හටා
පිය හට හිස නමා
දිවි පුදයි දිවි පුදයි
ජේසු තුමා


අසන්න | Listen


බාගන්න | Download


නිහිත කේතය | Embed Code


.

පටුන