සුරලොවිනේ බැස මෙදිනේ | Suralowine Besa Medine

නිර්මාණය: ගරු ජාකෝමේ ගොන්සාල්වෙස් පියතුමා

සුර ලොවිනේ බැස මෙදිනේ
මවු කුසිනේ බිහි වෙමිනේ
කුඹු දෙතනේ කිරි බොමිනේ
මිණි ලෙසිනේ වැඩුණු තැනේ

අයියයියෝ අප උදෙසා
දේව පුත්‍රයා විඳි දුක්ෂා

දිලෙන රනේ රුව ලෙසිනේ
මල් උයනේ සිටිය දිනේ
මෙම මරණේ ඔබට වුණේ
කිමද අනේ සුර රජුනේ

රන් කෙදි සේ වරළ දිසේ
රන් රඹ සේ ගහණ රැසේ
නිල් මිණි සේ සොබන ඇසේ
සවන දිසේ විදුලිය සේ

රන් රුව සේ ගත වෙන සේ
රුහිරු මෙසේ අසන ලෙසේ
මෙපණ ලසේ ගිය විලසේ
හැම දවසේ වාම් කෙසේ


අසන්න | Listen


බාගන්න | Download


නිහිත කේතය | Embed Code


.

පටුන