සුරැකිව සුරකින්න | Surekiwa Surakinna

ගායනය: චන්දන ලියනාරච්චි

ගිවිසා ගත්තේ අතිනත ගන්නට
කන්‍යාවිය ඒ නිර්මල මරියාද
ඇගෙ අත ගන්න දෙවි අණ ලැබුනාද
ඒ උත්තම මිනිසා ජුසේ වඩුවාද

සුරැකිව සුරකින්න
සුරැකි පියා වන්න

පන්නරයයි වඩු මඩුවෙන් ලැබ ගත්ත
සංයමයයි යුග දිවියෙන් ගෙන දුන්න
කම්කරුවයි ඔබ සැමටම දිරි දුන්න
සුරැකි පියේ ඔබ අපෙ රට රැක දෙන්න

නිරතුරු ජේසුට රැකවරණය දුන්නා
ආදරයෙන් නිති මරි මව ළඟ උන්නා
කීකරු වී දෙවි අණටම කන් දුන්නා
මුනිඳු ජුසේ අපෙ රට ඔබ රැක දෙන්නා‍


අසන්න | Listen


බාගන්න | Download


නිහිත කේතය | Embed Code


.

පටුන