පාදුවා නගරයේ | Paaduwaa Nagaraye

ගායනය: අමල් පෙරේරා

පාදුවා නගරයේ ශුද්ධ වර ඔබා
පුදමු මේ ගී ගයා මුදුනේ මල් තබා

සකල සතට සරණ දරණ දෙලොව සිරි ලබා
කදිම අරුම පුදුම කරන සුද්ද වර ඔබා
දිළිඳු සවොම වසන දෙරණ පුදන මල් තබා
සුද්ධ වර ඔබා පුදන මල් තබා

පහන් කුසුම් පඬුරු පුදා රුවට ඔබ තබා
මඟින් මඟට තොරණ සදා විදුලි එළි ඔබා
ජයෙන් සලෙන කෙහෙලි අඳා රඟති ඔබ පබා
විදුලි එළි ඔබා රඟන් ඔබ පබාඅසන්න | Listen


බාගන්න | Download


නිහිත කේතය | Embed Code


.

පටුන