වන්දනා කරමූ | Wandana Karamu

ගායනය: කසුන් කල්හාර

වන්දනා කරමූ සිරස නමා...//
වන්දනා කරමූ සිරස නමා...//
වන්දනා කරමූ සිරස නමා...//

පැසසුම් කරමූ ගීත ගයා...//
පැසසුම් කරමූ ගීත ගයා...//
පැසසුම් කරමූ ගීත ගයා...//

ස්තූතී කරමූ දෝත නගා...//
ස්තූතී කරමූ දෝත නගා...//
ස්තූතී කරමූ දෝත නගා...//


අසන්න | Listen


බාගන්න | Download


නිහිත කේතය | Embed Code


කිතුනු ගී අංක: 344

.

පටුන