අන් හැමට වඩා | An Hemata Wadaa

අන් හැමට වඩා දෙවිඳුන් සොයමු
හමුවිය හැකි බව දන්න නිසා
අපි එක් වී දෙවි සමිඳුන් සොයමු

සව්බල ඇති දෙවිඳුන් අපි සොයමු
එතුමන් අභියස අපි වැඳ වැටෙමු
ප්‍රීති වෙමු අපි සතුටු වෙමු
අපි එතුමන් හට අයිති වෙමු...//

මුළු විශ්වය මැව් දෙවිඳුන් සොයමු
එතුමන් අප මැව් බව සිහි කරමු
සමිඳුන් යහපත් නිසා අපි
දිවියේ සැම බිය දුරු කරමු...//

දෙවිඳුන් කළ විකුමන් අපි වනමු
සමරා දෙව් කරුණා නිති ගයමු
දෙව් පිය ගුණයෙන් අපි පිරෙමු
එතුමන් ප්‍රිය දූ පුතුන් වෙමු...//


අසන්න | Listen


බාගන්න | Download


නිහිත කේතය | Embed Code


.

පටුන