එළිය ඔබ මගේ | Eliya Oba Mage

එළිය ඔබ මගේ මගෙ පිළිසරණේ
කාට බියේ සිටිම්ද මම් සමිඳුණේ
මගේ ජීවිතේ බලකොටුව ඔබේ
එබී හිඳිම් කා ඉදිරියෙ හිමි ස‍ඳේ

මට හතුරුව කඳවුරු බැඳ සිටියත් හමුදා
නෑ සැලෙන්නෙ හදවත මගෙ බියෙන් මිරිකිලා
යුධ සේනා නැඟැ සිටිතත් මා තැති ගන්වා
ඇදැහිලි සිත මගෙ කොහෙත්මැ නොයයි පිරිහිලා

අයැදිම් මම් එක වරයක් ඔබෙන් සමිඳුණේ
එය මැ පතා සුසුම් හෙලම් හිමිපා සඳුණේ
අවසර මට දෙන්නැ මගේ ජීවිත කාලේ
සියලු දවස් ගෙවා ඉන්න ඔබේ නිවහනේ

සොයනෙමි මම් මුහුණ ඔබේ අනේ සමිඳුණේ
ඔබේ මුහුණ මගෙන් අනේ සඟව නොගන්නේ
උදහස පා ඔබේ ගැත්ත පිටු නොදකින්නේ
කවදාටත් ඔබයි මගේ පිළිසරණෙ වුණේ

අත්හැරැ මා දමනු එපා පිළිකෙව් කැරැලා
අනේ දෙවියනේ ඔබ මගෙ ගැලැවුම් කරුවා
පියා මගේ අම්මා හෝ එපා කළත් මා
සමිඳුනි ඔබ නෑ ඉන්නේ බාර නොගෙනැ මා

සමිඳුන් ගුණ කඳ දයාව දකිම් සහතිකේ
දිවමන් ජනතා ඉන්නා රටේ ඔබැ සුරේ
පතා සිටිම් එකක් හිතින් දිරි වඩා හිතේ
නොවක් සිතින් අදහ සිටිව් හිමි සඳුන් කෙරේ


අසන්න | Listen


බාගන්න | Download


නිහිත කේතය | Embed Code


කිතුනු ගී අංක: 51

.

පටුන