ජේසුනී ඔබ ඉස්සරවෙලා | Jesunee Oba Issarawela

ගායනය: චාල්ස් තෝමස්

ජේසුනී ඔබ ඉස්සරවෙලා
කුරුසියක් ගෙන ගමන් කළා
පසුපසින් එන මා දෙස බලා
සිනහසී මා සවිමත් කළා

වේදනා තුළ සිරවෙන්නෙපා
කඳුළින් අන්ධව ලතැවෙන්නෙපා...//
සුසුමන් මැද මඳ සිනහා පපා
සැනසෙන්න සනසන්න...//

වේදනා සිත පුරවන්නෙපා
මැසිවිලි මුව මත තවරන්නෙපා...//
කොඳුරන සිත මැද සිනහා පපා
සැනසෙන්න සනසන්න...//


අසන්න | Listen


බාගන්න | Download


නිහිත කේතය | Embed Code


.

පටුන